Regulamin użytkowników serwisu COACHINGROOM.PL zakładających Wizytówki lub zamieszczających Ogłoszenia

1. Postanowienia wstępne

1.    Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę PSYCHOLOGIAIPRACA.PL usług polegających na możliwości publikacji przez Użytkowników w Serwisie COACHINGROOM.PL informacji dotyczących ich specjalizacji, wykształcenia, edukacji oraz doświadczenia w zakresie coachingu.

2.    Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu COACHINGROOM.PL jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — firma PSYCHOLOGIAIPRACA.PL Mikołaj Koterski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 31b/17, 61-622 Poznań, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Poznaniu pod nr 18536/06.

Serwis COACHINGROOM.PL albo Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem internetowym WWW.COACHINGROOM.PL, umożliwiający podmiotom oferującym usługi z zakresu wspierania rozwoju osobistego i zawodowego publikowanie informacji o swoich usługach, a także daje dostęp do narzędzi, literatury oraz innych informacji dotyczących szeroko rozumianej tematyki związanej ze wspieraniem rozwoju osobistego i zawodowego;

Wizytówka lub Ogłoszenie - zbiór informacji o Użytkowniku zawierający jego dane osobowe, specjalizację, wykształcenie, informacje o jego edukacji i doświadczeniu w zakresie coachingu, wyświetlany na stronach Serwisu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Użytkownik — podmiot, który w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadający odpowiednie przygotowanie związane ze wspieraniem rozwoju zawodowego i osobistego lub w swojej pracy wykorzystuje podejście coachingowe, jak również osoba, która uczy się wspierania w zakresie rozwoju umiejętności, osiągania celów i wprowadzania zmian w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu i hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu

Regulamin – niniejszy regulamin;

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1.    Ogłoszenie i Wizytówka sporządzane są przez Użytkownika, który samodzielnie ustala ich treść. Treść Wizytówki i Ogłoszenia muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2.    Wizytówki opublikowane w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z opublikowaną Wizytówką na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Wizytówki.

3.    W przypadku Ogłoszenia, jego treść, w tym dane kontaktowe Użytkownika dostępne są wyłącznie dla innych Użytkowników Serwisu.

4.    Jedna Wizytówka może dotyczyć tylko jednego Użytkownika. Niedopuszczalne jest także posiadanie więcej niż jednej Wizytówki przez tego samego Użytkownika. Ograniczenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą Użytkowników zamieszczających Ogłoszenia.

5.    Publikacja Wizytówki lub Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.

6.    Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

7.    Treść Wizytówki lub Ogłoszenia powinny w jasny sposób nawiązywać do tematyki Serwisu, opisywać dokładnie, rzetelnie i kompletnie dane Użytkownika, jego specjalizację, wykształcenie, informacje o edukacji i doświadczeniu Użytkownika w zakresie coachingu oraz nie mogą wprowadzać w błąd innych użytkowników Internetu.

8.    Użytkownik, zgadzając się na emisję Wizytówki lub Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą ich publikację oraz publikację elementów Wizytówki lub Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w ramach Wizytówki lub Ogłoszenia) u operatorów innych serwisów internetowych. Publikacja Wizytówki lub Ogłoszenia u innych operatorów internetowych jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Wizytówki lub Ogłoszenia.

9.    Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

4. Ogłoszenie, Wizytówka – Konto

1.    Zamieszczenie Wizytówki wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta. W przypadku publikacji Ogłoszenia Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin i wypełnić odpowiedni formularz, bez konieczności tworzenia Konta.

2.    W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, po weryfikacji jego treści przez Operatora, o której mowa w ust. 3 poniżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora informująca o aktywacji Wizytówki lub Ogłoszenia

3.    Operator zastrzega sobie, że w procesie akceptacji treści formularza koniecznego do zamieszczenia Wizytówki lub Ogłoszenia lub treści Wizytówki lub Ogłoszenia, zapewnia sobie prawo zadawania dodatkowych pytań lub kierowania próśb do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane informacje oraz usunięcia nieprawidłowości.

4.    Utworzenie Konta obok aktywacji Wizytówki zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp wszystkich funkcjonalności Serwisu, w szczególności do tzw. Strefy coacha. Aktywacja Konta przez Użytkownika następuje poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Operatora na podany adres e-mail, w którym będzie znajdowało się hasło dostępowe oraz login. Po aktywacji Użytkownik ma możliwość zmiany przedmiotowego hasła i/lub loginu.

5.    Strefa coacha, o której mowa w ust. 4 powyżej, umożliwia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do materiałów, narzędzi i artykułów związanych z tematyką Serwisu. Użytkownik ma możliwość pobrania powyższych treści na zasadach tam określonych.

6.    Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie Wizytówki albo Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

7.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto lub zamieścić Ogłoszenie w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

8.    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

9.    Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@coachingroom.pl.

10.    Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4.3. umowy odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na adres e-mail admin@coachingroom.pl Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował Konto lub zamieścił Ogłoszenie.

5. Zamieszczanie i edycja Wizytówek lub Ogłoszeń

1.    Zamieszczenie Wizytówki lub Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Wizytówki lub Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).

2.    Emisja Wizytówki lub Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po ich aktywacji.

3.    Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Wizytówki jedno zdjęcie przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, w formacie określonym na stronie Serwisu.

4.    Wizytówka lub Ogłoszenie mogą być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

5.    W treści Wizytówki ( w jej opisie i dołączonym zdjęciu) Użytkownik może zamieścić: imię, nazwisko, miasto oraz województwo, w którym wykonywana jest działalność, specjalizację, wykształcenie, informację o edukacji w zakresie coachingu oraz doświadczenie. Niektóre z powyższych danych powinny być zamieszczone również we wskazanych polach w formularzu służącym do zamieszczania Wizytówki.

6.    W treści Ogłoszenia (w jego opisie) Użytkownik powinien zamieścić: temat Ogłoszenia, dane kontaktowe (tj. adres e-mail i/lub numer telefonu) miasto oraz województwo, w którym wykonywana jest działalność, informację o specjalizacji, a dodatkowo określić datę początku i zakończenia publikacji Ogłoszenia. Niektóre z powyższych danych powinny być zamieszczone również we wskazanych polach w formularzu służącym do zamieszczania Ogłoszenia.

7.    Treść Wizytówki lub Ogłoszenia nie może dotyczyć poszukiwania towarów, zawierać reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym lub towarzyskim.

6. Zasady odpowiedzialności

1.    Podczas publikacji Wizytówki lub Ogłoszenia w Serwisie, Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji ich treści lub usunięcia, jeśli będą one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadkach, o których mowa poniżej.

2.    Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w treści Wizytówek lub Ogłoszeń usług, których oferowanie narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

3.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w ramach Wizytówek lub Ogłoszeń.

4.    Operator ma prawo do usunięcia Wizytówki lub Ogłoszenia, jeżeli ich treść narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

1.    powszechnie uznane za obraźliwe,

2.    noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

3.    naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

4.    szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora,

5.    wprowadzające w błąd.

5.    Operator nie odpowiada za:

1.    brak zainteresowania Wizytówką lub Ogłoszeniem,

2.    działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

3.    składane przez Użytkownika oświadczenia,

4.    usunięcie treści Wizytówki lub Ogłoszenia opublikowanych u partnerów, o których mowa w art. 3.7 Regulaminu, w wyniku ich niezgodności z zasadami serwisu należącego do danego operatora internetowego.

6.    Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia, Wizytówki lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia, Wizytówki lub Konta mogło lub może dojść do działań negatywnie wpływających na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7.    Operator ma prawo do zablokowania możliwości publikacji każdego Ogłoszenia lub Wizytówki jeśli po ocenie merytorycznej formularzy służących do zamieszczania Ogłoszeń lub Wizytówek, w tym proponowanych przez Użytkownika treści w ramach tych Ogłoszeń lub Wizytówek stwierdzi, że za pośrednictwem Ogłoszenia bądź Wizytówki może dojść do działań negatywnie wpływających na dobre imię Operatora lub w inny sposób zaszkodzi to Operatorowi.

7. Postępowanie reklamacyjne

1.    Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: admin@coachingroom.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: PSYCHOLOGIAIPRACA.PL ul. Naramowicka 31b/17 61-622 Poznań z dopiskiem "reklamacja COACHINGROOM.PL ”

2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, lub dane pozwalające na identyfikację Wizytówki lub Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

3.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.    Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta lub Wizytówki albo podany w formularzu dotyczącym zamieszczania Ogłoszeń.

8. Postanowienia końcowe

1.    Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Operatorem (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest w każdym czasie.

2.    Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem www.coachingroom.pl/regulamin.

3.    O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

4.    O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 Polityka prywatności

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Operator.

2.    Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

3.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.

4.    Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba korzystająca z Serwisu spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

5.    Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z treścią Wizytówek bez założenia Konta oraz bez podawania danych osobowych, jednakże aby zapoznać się z treścią Ogłoszeń należy posiadać status Użytkownika.

6.    Dla założenia Wizytówki wraz z Kontem wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy (wykonywania działalności) tj. ulica wraz z numerem domu, miasto oraz województwo, adres e-mail, numer telefonu, specjalizacja, zdjęcie, wykształcenie, edukacja w zakresie coachingu oraz doświadczenie. Dla zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkownika wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy (wykonywania działalności) tj. ulica wraz z numerem domu, miasto oraz województwo wykonywania działalności, adres e-mail, numer telefonu, specjalizacja, wykształcenie, edukacja w zakresie coachingu oraz doświadczenie.

7.    Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

8.    W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu usług.

10.    W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11.    Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

12.    Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.