• Agnieszka Bugaj

  Bielsko - Biała , Kraków
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Łukasz Brzeziński

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Marzena Cholerzyńska

  Bydgoszcz
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Sylwia Dąbrowska-Paulewicz

  Częstochowa, Katowice, Górny Śląsk, Kraków, Warszawa
  LIFE COACHING SPORT COACHING
 • Małgorzata Chatys

  Dąbrowa Górnicza
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Magdalena Cupryszak-Szałkowska

  Grodzisk Mazowiecki
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Magda Beztroska

  Głuchołazy
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Michał Faron

  Kraków
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Gabriela Bołoz

  Kraków
  COACHING GRUPOWY
 • Monika Chmiel

  Kraków
  LIFE COACHING
 • Ewelina Bernaciak

  Londyn
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Małgorzata Adams-Tukiendorf

  Opole
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Danuta Brzezińska

  Poznań
  COACHING KARIERY
 • Agnieszka Duda

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Mieszko Broniarek

  Poznań
  LIFE COACHING COACHING EDUKACYJNY
 • Jarosław Dziepak

  Poznań, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Anna Baran

  Rzeszów
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Daria Drozd

  Stargard/Szczecin
  LIFE COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Agnieszka Chrzanowska-Dzido

  Szczecin
  COACHING KARIERY EXECUTIVE COACHING
 • Sylwia Branczewska

  Trójmiasto
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Aleksandra Bartoszewicz-Rudzińska

  Trójmiasto
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Michał Bloch

  Warszawa
  EXECUTIVE COACHING BUSINESS COACHING
 • Barbara Bator

  Warszawa
  COACHING KARIERY LIFE COACHING
 • Mariusz Bilski

  Warszawa
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Tamara Bieńkowska

  Warszawa
  BUSINESS COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Bloch

  Warszawa
  BUSINESS COACHING
 • Jacek Boratyński

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Agnieszka Cieplińska

  Warszawa
  LIFE COACHING DIET COACHING
 • Małgorzata Czerniakowska

  Warszawa
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Paulina Cymer

  Warszawa
  LIFE COACHING
 • Monika Bukowska

  Warszawa
  COACHING KARIERY BUSINESS COACHING
 • Barbara Antoniak

  Warszawa, Jelenia Góra
  BUSINESS COACHING COACHING SPRZEDAŻY
 • Izabela Chojnacka-Naskręt

  Warszawa, Tarczyn
  COACHING KARIERY SPORT COACHING
 • Radosław Ryszard Bielecki

  Wrocław
  BUSINESS COACHING LIFE COACHING
 • Marcin Durawa

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Justyna Dawiskiba-Spaleniak

  Wrocław
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Jakub Drzazga

  Wrocław
  COACHING KARIERY COACHING EDUKACYJNY
 • Monika Dziubek

  Wrocław
  DIET COACHING EXECUTIVE COACHING
 • Anna Drabek

  Wrocław
  LIFE COACHING BUSINESS COACHING
 • Agnieszka Chojnowska

  Wrocław
  BUSINESS COACHING COACHING KARIERY
 • Aleksander Drwięga

  Wrocław, Opole
  COACHING SPRZEDAŻY BUSINESS COACHING
 • Ewelina Bondyra-Łuczka

  Zamość
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Milena Chomont

  Zielona Góra
  LIFE COACHING COACHING KARIERY
 • Marlena Bierła

  Łódź
  COACHING KARIERY COACHING GRUPOWY

Beata Zawadzka "Analiza SWOT w coachingu"

2016-02-01

Kończymy cykl prezentujący możliwości wykorzystywania popularnych narzędzi jakościowych w pracy coacha. Dzisiejszy temat: Analiza SWOT. To ostatnie w cyklu proponowanych narzędzi do wykorzystania podczas sesji coachingowych, znane i stosowane w wielu dziedzinach, nie tylko w jakości. Poniższy schemat ilustruje tabelaryczną formę gromadzonych czynników wpływu, które możemy poznać i wykorzystać w działaniu. Analiza SWOT jest podstawowym elementem planowania strategicznego w marketingu czy naukach ekonomicznych .

POZYTYWNE NEGATYWNE

WEWNĘTRZNE (cechy klienta)

S mocne strony W słabe strony

ZEWNĘTRZNE (cechy otoczenia)

O szanse T zagrożenia

Nazwa narzędzia jest akronimem angielskich słów:

 

strenght (siła, moc) - S

weakness ( słabość)- W

opportunities (okazje, szanse, możliwości)- O

threats (zagrożenia) - T

Jest to bardzo rozpowszechniony schemat analizy. Najczęściej stosowany jest w bardzo uproszczonej formie, tzn. przybiera postać czterech list czynników (zwykle przedstawianych w formie tabelarycznej). Pełnia użyteczności techniki SWOT ujawnia się jednak dopiero gdy poddać cztery pozornie niezależne grupy czynników analizie wzajemnych powiązań.

Daje się łatwo zastosować w pracy coacha, przede wszystkim we współpracy z Klientem .

Okoliczności zastosowania analizy SWOT zawierają się w obszarze badania rzeczywistości oraz wyboru opcji („R” oraz „O” w odniesieniu do schematu GROW).

Zdefiniowanie mocnych stron oraz słabości pomaga w odkrywaniu i budowaniu samoświadomości Klienta. Na etapie badania rzeczywistości warto skupić się na określeniu, wynotowaniu mocnych stron. Propozycja przywołania sytuacji, w której Klient czuł się pewnie, komfortowo, był przekonany, że robił coś dobrze. Jakie fakty przemawiają za tym, że tak było. Jeśli coach jest uważny, z pewnością będzie w stanie zaobserwować, co jest mocną stroną opowiadającego. Coach ma możliwość udzielenia informacji zwrotnej Klientowi, o tym co jest jego atutem. Nieocenione będzie cytowanie Klienta i posługiwanie się jego słowami zasłyszanymi podczas tej opowieści, to wzmocni wiarygodność zdobytych informacji.

Warto porozmawiać o tym, co nasz Klient postrzega jako szanse czy możliwości. Co było dla niego szansą w przeszłości, jak wykorzystał tę szansę, co zrobiłby z nią dziś, gdyby się pojawiła itp.

Niepokoje i wątpliwości, czyli to co będzie widziane jako bariery, ograniczenia przyporządkujmy do zagrożeń.

Zgromadzenie listy czynników, będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy. Do czego będzie ona przydatna? Do zbudowania strategii zmian, których Klient poszukuje. Oraz do zaplanowania jak najbardziej korzystnych działań z punktu widzenia Klienta, jednocześnie popartych twardymi danymi, jakie możemy w procesie gromadzenia danych uzyskać. Decyzje, co Klient zrobi i w jakiej kolejności, według jakiego priorytetu- to plan działań (W), który będzie efektem wyboru opcji. Opcje pojawią się jako rezultat przeprowadzonej analizy SWOT.

Uporządkowanie czynników i ustalenie wyboru opiera się na prostym ćwiczeniu. W praktyce ćwiczenie to sprowadza się do odpowiedzi na serię pytań:

Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?

W jaki sposób możemy to zrobić, kogo i czego będziemy potrzebować ? Jakimi zasobami już dysponujemy?

Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie?

Jak bardzo zdefiniowane zagrożenie waży na skuteczności naszych działań? Na ile jest istotne? Kiedy możemy je pominąć? Jak możemy zarządzać nim uwzględniając mocną stronę?

Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?

Jak wyglądała by nasza sytuacja, gdyby ograniczenia nie było? Co możemy zmienić? Co chcemy zmienić? Jak ważna jest dla nas zdefiniowana szansa? Co się zmieni, jeśli wykorzystamy tę szansę?

Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

Jaki mamy wpływ na naszą słabość? Kiedy zauważymy, że ryzyko wzrasta? Po czym poznamy, że zagrożenie jest realne? Jak osłabić efekty zagrożenia?

Ta „runda” pytań skierowana jest na czynniki zewnętrzne (patrz tabela), czyli szanse i zagrożenia oraz ich oddziaływanie.

Powyższe ćwiczenie można też przeprowadzić w odwrotnym kierunku, tzn. dokonać analizy od zewnątrz do wewnątrz. Oznacza to, że najpierw koncentrujemy się na elementach wewnętrznych – czyli cechach Klienta (mocne i słabe strony) oraz sposób w jaki mogą wpłynąć lub wpływają na nie okoliczności zewnętrzne. Coach zada pytania:

Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?

W jaki sposób to się dzieje? Co nam daje to dodatkowe wzmocnienie? Jakie ma to dla nas znaczenie? Co się zmieni, ze wzrostem wartości tego atutu?

Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość?

Jeśli wykorzystamy tę szansę, jak potraktujemy naszą słabość? Jak będzie wyglądać nasze życie, praca, relacje jeśli zniwelujemy daną słabość? Co możemy zrobić, żeby jak najlepiej zagospodarować pojawiającą się szansę?

Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę?

Jaki wpływ może mieć osłabienie mocnej strony? Jak sobie z tym poradzimy? Jaki mamy pomysł na obronę tego atutu? Jaki mamy na to wpływ?

Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?

Co się stanie, jeśli nastąpi zagrożenie? Co mamy zamiar z tym zrobić? Jak bardzo chcemy tego uniknąć? Jak zminimalizować ryzyko? itp.

Klient sam dokona wyboru i podejmie decyzję, co stanowi dla niego większe ryzyko, co chciałby wybrać i od czego zacząć. Wybór zadecyduje o kształcie planu działań. Czy będziemy orientować się na wzmocnienie silnych stron i „chwytanie” szans, czy będziemy zarządzać ryzykiem i unikać zagrożeń. Niezależnie, co będzie ostateczną decyzją naszego Klienta z pewnością dużo łatwiej będzie mu dokonać wyboru będąc świadomym istnienia szans, zagrożeń, słabości i atutów.

Podsumowując prezentowany cykl: w aspekcie analizy SWOT zadajmy sobie pytania i dokonajmy takiego badania w odniesieniu do naszej pracy- pracy coacha. Co mi da znajomość i stosowanie podobnych ćwiczeń w codziennej pracy? Co jest moim atutem, jako coacha? Jaki mam feedback od Klientów?

Klika ćwiczeń do dyspozycji, prostych a jednocześnie podnoszących jakość naszej pracy to niewątpliwie punkt po stronie szans dla naszej działalności. Wiedza i umiejętność ich zastosowania stanowi punkt na liście mocnych stron. Dla tych, którzy zawodowo i biznesowo zajmują się coachingiem to również wartość dodana. Zachęcamy do poszerzania własnych zasobów, wykorzystywania szans i wzmacniania swojej pozycji w branży.